The Wizard of Oz Magic Match 3 v1.0.3182

در بازی پازل ماجراجویانه جادویی The Wizard of Oz Magic Match 3 همراه دوروثی، مترسک، آدمک حلبی و شیر، با تطبیق دادن در جاده آجری زرد پیشروی کنید. در شهر زمردی جادو منتظر شماست! با...